Svensk e-handel är inte redo för nya lagkrav inom tillgänglighet

Fredrik Danermark, Illustration.

Författare: Fredrik Danermark

VD Useit Sverige

Lästid 4 minuter

Artikel

I juni 2025 ska svensk e-handel möta långtgående krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Konsultföretaget Useit Consulting genomförde nyligen en granskning av 20 av Sveriges största e-handelswebbplatser och resultatet pekar på att branschen till stora delar verkar vara oförberedd på vad som kommer. I förlängningen riskerar svenska e-handelsföretag mångmiljonbelopp i sanktionsavgifter på grund av bristande tillgänglighet.

EU har arbetat målinriktat under flera decennier med att skärpa kraven på tillgänglighet. Tvingande lagstiftning kom för offentlig sektor redan 2018 och nu ligger fokus på vissa tjänster och produkter. Det inkluderar bland annat e-böcker, banktjänster för privatpersoner och e-handel.

För samhället finns stora vinster att göra om medborgarna kan vara delaktiga i det digitala samhället. Jobb, skatteintäkter, bättre psykisk hälsa och lägre sociala kostnader för utanförskap är några av de fördelar ett inkluderande samhälle för med sig.

Tanken har länge varit att branschen själv ska lösa det genom fri konkurrens. Den som har tillgängliga tjänster säljer mer, men ju längre tiden gått desto tydligare har det blivit att det krävs lagstiftning för att tillgodose de mest sårbara användarnas behov.

Hur tillgänglig är svensk e-handel 2023?

För att ta reda på hur e-handeln ligger till idag, knappt två år innan lagstiftningen träder i kraft har konsultföretaget Useit har tagit stickprov på 20 av de största e-handelswebbplatserna i Sverige.

Undersökningen består av tolv tester som genomförts på samtliga webbplatser. Testerna bygger på krav som finns i den standard (EN 301 549) som kommer att användas för att mäta följsamhet mot lagstiftningen. Testområdena är valda för att lyfta sådant som berör många olika användargrupper samtidigt som de ska testa design, teknik och innehåll.

Syftet har varit att få ett rättvisande resultat som också återspeglar den upplevda tillgängligheten trots att det är stickprov. Att göra en fullständig granskning av ett gränssnitt är ett omfattande arbete och kan ta flera veckor.

Resultatet är anmärkningsvärt. Ingen av webbplatserna klarar ens hälften av testerna. Samtliga undersökta webbplatser utestänger i praktiken grupper med användare.

Även om några e-handelswebbplatser presterar något bättre än andra har samtliga så stora brister att det är tydligt att tillgänglighet inte varit centralt när nuvarande lösningar togs fram.

Vad innebär det för kunderna?

Människor med begränsade möjligheter att använda mus eller pekskärm får svårt att använda webbplatserna, men den grupp som får det svårast är gravt synskadade användare. Där finns situationer där det inte ens är möjligt att genomföra köp.

Drygt 20 % av befolkningen som är 16 år eller äldre rapporterar att de har någon form av funktionsnedsättning (källa: Folkhälsomyndigheten). Det är alltså upp till 20 % av de potentiella kunderna som prioriteras bort, men många fler påverkas. Det som är nödvändigt för en del användare är ofta till stor nytta för alla användare.

Funktionsrätt Sverige, en intressepolitisk organisation som verkar för ett samhälle för alla, anser att resultatet är alarmerande:

”Vi tror inte att alla företagare har förstått hur många potentiella kunder som stängs ute på grund av otillgängliga lösningar. Därför är vi också övertygade om att införandet av de nya lagkraven är en stor möjlighet för både företagare och användare. För företagen handlar det inte bara om att slippa dryga böter. Genom att bygga tillgängliga lösningar redan från början kan de nå många nya kunder samtidigt som de stärker sitt varumärke genom att bidra till mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.

Vi tror att det behövs en kulturförändring i många organisationer. Det bästa är om e-handlarna kan skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början. Det här brukar kallas för principen om universell utformning och kräver att företagen redan tidigt i designprocessen funderar på vilka användare som riskerar att hamna utanför och försöker fånga upp deras behov genom att testa med verkliga användare.”

Nicklas Mårtensson

Ordförande Funktionsrätt Sverige

Vad innebär den nya lagen för dig som e-handlare?

Den nya lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet innehåller verktyg för att samhället ska kunna följa upp och sätta press på de företag som omfattas. Ett antal tillsynsmyndigheter kommer att ha ansvar för att följa upp följsamhet mot lagstiftningen. Att inte följa lagen kan leda till sanktionsavgifter på upp till tio miljoner kronor per webbplats.

Att åtgärda en existerande webbplats kan bli mycket dyrt, men att ha med tillgänglighet i processen när en ny webbplats ska tas fram kostar inte mycket extra. Eftersom tillgänglighet kommer in i alla delar av en lösning från design till teknik och innehåll är det ofta långa och komplexa processer att åtgärda existerande brister. Vår erfarenhet är att det tar många år att bygga upp kompetens och den kvalitetsnivå som krävs för att kunna möta kraven.

Fler artiklar

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster eller har du funderingar? Kontakta Marcos så berättar han mer!

Postlåda som mottager vita flygande brev i strid ström. Illustration.